فروش هفتگی سینماها به مرز ۱۰ میلیارد تومان رسید

فروش هفتگی سینماها به مرز ۱۰ میلیارد تومان رسید