«به بالا نگاه نکن» علیه «حماقت» حاکم بر جهان

«به بالا نگاه نکن» علیه «حماقت» حاکم بر جهان