مقام ارشد وزارت خارجه: اصلاحات و پیشنهاد‌های مورد نظر ایران بر روی متن پیش نویس شش دور گذشته مشخص شده

مقام ارشد وزارت خارجه: اصلاحات و پیشنهاد‌های مورد نظر ایران بر روی متن پیش نویس شش دور گذشته مشخص شده