تمامی شهرستان‌ های استان تهران «نارنجی» شدند بجز «قدس»