پوتین خواهان تضمین قانونی برای عدم گسترش ناتو به سمت شرق شد

پوتین خواهان تضمین قانونی برای عدم گسترش ناتو به سمت شرق شد