همدان/ ۶ ماه حبس، حکم مرغدار متخلف

همدان/ ۶ ماه حبس، حکم مرغدار متخلف