مصاحبۀ امشب رییس جمهوری؛ سؤال و جواب قابل حدس یا پرسش‌‌‌های واقعی؟

مصاحبۀ امشب رییس جمهوری؛ سؤال و جواب قابل حدس یا پرسش‌‌‌های واقعی؟