درگیری مرزی ایران و افغانستان/ شلیک توپخانه ارتش ایران علیه مرزبانی طالبان

درگیری مرزی ایران و افغانستان/ شلیک توپخانه ارتش ایران علیه مرزبانی طالبان