بیش از ۳ میلیارد نفر به رژیم‌غذایی مغذی دسترسی ندارند