پرسش مجری از یک نماینده مجلس؛  خودتان چقدر حقوق می گیرید؟  (فیلم)