پرسش مجری از یک نماینده مجلس؛ خودتان چقدر حقوق می گیرید؟ (فیلم)

پرسش مجری از یک نماینده مجلس؛  خودتان چقدر حقوق می گیرید؟  (فیلم)