لوازم يدكي مزدافروش لوله مقواییسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فومزیتون و روغن زیتون

بزرگترین صدایی که تا به حال شنیده شده است: مرگ 120 هزار نفر و گردش امواج به دور زمین!