جامعه نیوزتعمیر تلویزیون ال جیفروش هاسکی مالاموتتولیدی ورزشی صادقی

مخترع «کپی پیست» درگذشت