تهیه کننده سینما: نظارت بر سریال‌های خانگی را به ارشاد برگردانند