چرا فرعون‌ها دیگر هرم نساختند؟

چرا فرعون‌ها دیگر هرم نساختند؟