تعریف جدید کیهان از یک نشانه جهانی و بیسواد خواندن رضا عطاران!