رؤیای بی‌تعبیر امنیت طالبانی / تروریستی که میخواهد اعتیاد به کشتن مردم را ترک کند