آمریکا از اتباع خود خواست فورا اتیوپی را ترک کنند

آمریکا از اتباع خود خواست فورا اتیوپی را ترک کنند