شلیک «پلیس راه» به خودرویی در قلعه‌گنجِ کرمان 1 کشته داد