وزیر کشور: دولت به شدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز می‌کند

وزیر کشور: دولت به شدت از ورود به مسائل حاشیه‌ای پرهیز می‌کند