امید به «تو بمیری و من بمیرم» برای رسیدن به اربعین