انتقاد تند پاشازاده از مجیدی؛ «نه می‌ترسم نه باج می‌دهم»