حاج‌علی‌اکبری: وحدت قوا برای شکستن شاخ غول گرانی ادامه یابد