آقای نماینده! با همان قهوه خوردن به برجام رسیدیم

آقای نماینده! با همان قهوه خوردن به برجام رسیدیم