کمک ۶۴ میلیارد تومانی تهرانی‌ها به جامعه هدف بهزیستی