مابا روسیه فرق داریم؛ ننگ به رسمیت شناختن طالبان را نپذیرید / چرا همه تهران را پیرو بی‌قید و شرط مسکو میدانند !