وزیر کشور: درگیری افغانستان با ایران در مرزهای شرقی سوء تفاهم بود

وزیر کشور: درگیری افغانستان با ایران در مرزهای شرقی سوء تفاهم بود