تندباد گرم و برف و سرما در راه اردبیل

تندباد گرم و برف و سرما در راه اردبیل