وزیر کشور: مذاکرات ایران با کشورها با موضع قدرت در حال انجام است

وزیر کشور: مذاکرات ایران با کشورها با موضع قدرت در حال انجام است