«طرح صیانت هم مانند فیلترینگ از پیش شکست خورده است»

«طرح صیانت هم مانند فیلترینگ از پیش شکست خورده است»