بانک مرکزی موظف به بازگرداندن منابع ارزی به کشور شد