وزارت خارجه: رژیم اسراییل برای مسموم کردن مذاکرات در شیپور دروغ می‌دمد

وزارت خارجه: رژیم اسراییل برای مسموم کردن مذاکرات در شیپور دروغ می‌دمد