وزیر کار: مسکن نیمی از هزینه های خانوارها را می بلعد