سازمان ملل حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندهار را محکوم کرد