باقری: در حال مذاکره برای هموارکردن برگشت آمریکا هستیم

باقری: در حال مذاکره برای هموارکردن برگشت آمریکا هستیم