یک حقوقدان: قصور پزشکی جرم است

یک حقوقدان:  قصور پزشکی  جرم است