شرکت پارس پاک کیمیا تولید کننده …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپآموزش خصوصی و مشاوره کارشناسی بدنه …بلبرينگ انصاري

اسراییل: خود را مقید به توافق هسته ای با ایران نخواهیم دانست