باهنر: به آقای رئیسی گفتم هر وزیری که مسئول می کنید بگوئید پول نداریم اگر می توانی خلق ثروت کنید