ملکه انگلیس پس از بستری شدن در بیمارستان به قلعه ویندزور بازگشت