قرنطینه 5 روزه، گردشگران را به بالی بی رغبت کرده است