هشدار کودتاچیان سودان به اروپا: یا از ما حمایت کنید یا با موج آوارگان روبرو شوید

هشدار کودتاچیان سودان به اروپا: یا از ما حمایت کنید یا با موج آوارگان روبرو شوید