اینترنت، چگونه به ایران آمد/ چرا گربه را دَمِ حجله نکشتند؟!