وکیل محمدعلی نجفی: موکلم نه آزاد شده نه به مرخصی آمده

وکیل محمدعلی نجفی: موکلم نه آزاد شده نه به مرخصی آمده