نماینده مجلس:
مجلس موانع برگزاری نمایشگاه را در شهرآفتاب مرتفع می‌کند