فرفورژهمبلمان آمفی تئاتر،رض کوسازندگان کیابرس صنعتی

بنیاد مستضعفان «صاحب‌خانه خوب»نه، باید «صاحب‌خانه بد» باشد