آتش سوزی ترکیه؛ حال روز دامداران از سوختن دام ها/ افزایش خشم عمومی از عملکرد دولت