شهریار از زبان اول و دوم می‌گوید نه زبان مادری و زبان بیگانه/ خانه اهدایی شاه در شمیران را رد کرد/ مقبره‌الشعرای تبریز مقصد گردش‌گری