هوا به شدت آلوده است؛ چه بخوریم؟

هوا به شدت آلوده است؛ چه بخوریم؟