شمارش معکوس برای قصاص/250 میلیون تومان از خون‌بهای مانده