16 مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس در جاده خرم‌آباد/ حال چند نفر مساعد نیست

16 مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس در جاده خرم‌آباد/ حال چند نفر مساعد نیست